NACOMI Olej z Nasion Bawełny, 30 ml
 • NACOMI Olej z Nasion Bawełny, 30 ml

NACOMI Olej z Nasion Bawełny

13,50 zł
Brutto

Produkt zmniejsza stany zapalne skóry, nawilża ją i odżywia

Ilość
Obecnie brak na stanie

  Security policy

(edit with the Customer Reassurance module)

  Delivery policy

(edit with the Customer Reassurance module)

  Return policy

(edit with the Customer Reassurance module)

Olej z nasion bawełny pozy­ski­wany jest z tło­cze­nia na zimno nasion bawełny indyj­skiej. Wysoka zawar­tość nie­na­sy­co­nych kwa­sów tłusz­czo­wych powo­duje, że ma on inte­re­su­jące dzia­ła­nie w kosme­tyce. Głów­nie poleca się go do sto­so­wa­nia na skórę wraż­liwą i aler­giczną, jed­nak naj­czę­ściej sto­so­wany jest do prze­su­szo­nych, łam­li­wych i spu­szo­nych wło­sów. Lista zasto­so­wań i dzia­łań tego cudow­nego olejku jest bar­dzo długa. 

Olej z nasion bawełny to 100 % natu­ralny olej, bez żad­nych dodat­ków! Ma lekko żółty odcień, nie pach­nie i bar­dzo szybko się wch­ła­nia. Działa prze­ciw­za­pal­nie i prze­ciw­aler­gicz­nie, a oprócz tego świet­nie spraw­dza się na koń­cówki wło­sów. Włosy z prze­su­szo­nych i łam­li­wych stają się sprę­ży­ste, lśniące i w końcu nawil­żone. Ma wła­ści­wo­ści zmięk­cza­jące, więc może być sto­so­wany rów­nież do pie­lę­gna­cji skó­rek paznokci.

STOSOWANIE

 • serum na łam­liwe, suche paznok­cie oraz na zmięk­cze­nie skó­rek
 • śro­dek zmięk­cza­jący do suchej, zro­go­wa­cia­łej skóry na sto­pach i dło­niach
 • maska do wło­sów przed umy­ciem, która nawilży, nada bla­sku i sprę­ży­sto­ści wło­som
 • zmniej­sza stany zapalne na skó­rze
 • bal­sam nawil­ża­jący do całego ciała
 • posiada wła­ści­wo­ści sil­nie nawil­ża­jące, odżyw­cze i rewi­ta­li­zu­jące.
 • do masażu całego ciała – dzia­ła­jąc prze­ciw­za­pal­nie i prze­ciw­aler­gicz­nie
 • nie pozo­sta­wia tłu­stej war­stwy i nie zatyka porów.
 • dostar­cza całemu ciału war­to­ści odżyw­czych, wita­min i mine­ra­łów
 • doda­nie odro­biny do odżywki lub maseczki wzbo­gaca war­to­ści pie­lę­gna­cyjne
 • odży­wia nawet naj­bar­dziej prze­su­szoną skórę

SPOSÓB UŻYCIA 

Olej można sto­so­wać na koń­cówki wło­sów przed umy­ciem, jako maskę– od pół godziny do nawet całej nocy- w zależ­no­ści od potrzeby. Świet­nie spraw­dzi się z uciąż­li­wymi twar­dymi skór­kami wokół paznokci a także z twardą skórą na sto­pach. Wystar­czy wma­so­wać w skórę parę kro­pli i być przy tym sys­te­ma­tycz­nym!

CIEKAWOSTKI

Olej z nasion bawełny jest rafi­no­wany, a to ozna­cza, że jest pozba­wiony nie­po­żą­da­nych sub­stan­cji takich jak: gos­sy­pol. W nasio­nach bawełny pełni on funk­cję obronną prze­ciwko insek­tom i zwie­rzę­tom rośli­no­żer­nym i mógłby jedy­nie nam zaszko­dzić.

POJEMNOŚĆ 30 ML

5902539701586